برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر کيومرث بيگلر
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي (2)
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حسابرسي (2) : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه15:00 تا 18:00
1حسابرسي (2) : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه15:00 تا 18:00
2حسابرسي (2) : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه15:00 تا 18:00
3حسابرسي (2) : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه15:00 تا 18:00
4حسابرسي (2) : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه15:00 تا 18:00
5حسابرسي (2) : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه15:00 تا 18:00
6حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه15:00 تا 18:00
7حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه15:00 تا 18:00
8حسابرسي سيستم هاي کامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه15:00 تا 18:00