برنامه کلاسی ترم 972          آقاي دكتر روزبه بالونژادنوري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
آشنايي با قوانين کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات
اقتصاد اطلاعات
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصادكلان‌
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اقتصاد خرد : يكشنبه14:00 تا 17:00
1اقتصاد خرد : يكشنبه14:00 تا 17:00
2اقتصاد خرد : يكشنبه14:00 تا 17:00
3اقتصاد خرد : يكشنبه14:00 تا 17:00
4اقتصاد خرد : يكشنبه14:00 تا 17:00
5اقتصاد خرد : يكشنبه14:00 تا 17:00
6آشنايي با قوانين کسب و کار : جمعه15:00 تا 18:00
7اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
8اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
9اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
10اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
11اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
12اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
13اخلاق و احکام کسب و کار : جمعه13:00 تا 15:00
14اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه10:00 تا 12:00
15اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه10:00 تا 12:00
16اقتصاد اطلاعات : پنجشنبه10:00 تا 12:00
17اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
18اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
19اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
20اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
21اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
22اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
23اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
24اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
25اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
26اقتصادكلان‌ : يكشنبه17:00 تا 20:00
27اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
28اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
29اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
30اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
31اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
32اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
33اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
34اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
35اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00
36اقتصاد خرد : جمعه08:00 تا 11:00