برنامه کلاسی ترم 972          آقاي دكتر محمد تقي کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
1تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
2تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
3تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
4تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
5تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
6تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
7تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
8تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
9تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
10تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
11تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
12تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
13تحليل غير ارتجاعي سازه ها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00