برنامه کلاسی ترم 972          آقاي دكتر قاسم نعيمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوشيمي
بيوفيزيک
فيزيك عمومي
فيزيك عمومي
فيزيك عمومي
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 1
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بيوشيمي : دوشنبه15:00 تا 18:00
1بيوشيمي : دوشنبه15:00 تا 18:00
2بيوشيمي : دوشنبه15:00 تا 18:00
3بيوشيمي : سه شنبه15:00 تا 18:00
4بيوشيمي : سه شنبه15:00 تا 18:00
5بيوشيمي : سه شنبه15:00 تا 18:00
6بيوشيمي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
7بيوشيمي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
8بيوشيمي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
9بيوفيزيک : سه شنبه08:00 تا 10:00
10فيزيك عمومي : دوشنبه11:00 تا 13:00
11فيزيك عمومي : دوشنبه11:00 تا 13:00
12فيزيك عمومي : دوشنبه11:00 تا 13:00
13فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
14فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
15فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
16فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
17فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
18فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
19فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
20فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
21فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
22فيزيك 1 : سه شنبه18:00 تا 21:00
23فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
24فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
25فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
26فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
27فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
28فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
29فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
30فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
31فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
32فيزيك 2 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
33فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
34فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
35فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
36فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
37فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
38فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
39فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
40فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
41فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
42فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00
43فيزيك پيش دانشگاهي : سه شنبه10:00 تا 12:00