برنامه کلاسی ترم 972          آقاي دكتر اکبر ميرزاپورباباجان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نظريه هاي پول
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
اقتصاد سنجي
اقتصاد سنجي
اقتصاد سنجي
اقتصاد كلان 4واحدي
اقتصاد كلان 4واحدي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نظريه هاي پول : چهارشنبه18:00 تا 20:00
1اقتصاد کلان : جمعه08:00 تا 11:00
2اقتصاد کلان : جمعه08:00 تا 11:00
3اقتصاد کلان : جمعه08:00 تا 11:00
4اقتصاد کلان : جمعه08:00 تا 11:00
5اقتصاد کلان : جمعه08:00 تا 11:00
6اقتصاد کلان : جمعه08:00 تا 11:00
7پول و ارز و بانكداري : جمعه16:00 تا 19:00
8پول و ارز و بانكداري : جمعه16:00 تا 19:00
9پول و ارز و بانكداري : جمعه16:00 تا 19:00
10پول و ارز و بانكداري : جمعه16:00 تا 19:00
11پول و ارز و بانكداري : جمعه16:00 تا 19:00
12پول و ارز و بانكداري : جمعه16:00 تا 19:00
13روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته : پنجشنبه14:00 تا 16:00
14اقتصاد سنجي : پنجشنبه10:00 تا 13:00
15اقتصاد سنجي : پنجشنبه10:00 تا 13:00
16اقتصاد سنجي : پنجشنبه10:00 تا 13:00
17اقتصاد كلان 4واحدي : جمعه11:00 تا 13:00 و جمعه14:00 تا 16:00