رشته هاي تحصيلي


      دانشکده مورد نظر را انتخاب نمایید :
 

ردیفنام کامل رشتهمقطعسیستم آموزشی
1  علمي كاربردي نرم افزاركاردانيپاره وقت
2  علمي کاربردي سخت افزارکامپيوتركاردانيتمام وقت
3الکترونيک کاردان فني برق كاردانيتمام وقت
4  علمي كاربردي نرم افزاركامپيوتركاردانيتمام وقت
5  کاربرد کامپيوتر كاردانيتمام وقت
6الکترونيک کاردان فني برقكاردانيتمام وقت
7  سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
8  نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
9  کارداني نرم افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
10  کارداني سخت افزار کامپيوتركاردانيتمام وقت
11  کاردان فني الکترونيکكاردانيتمام وقت
12فناوري اطلاعات مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
13  مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
14  مهندسي کامپيوتر سخت افزار(مرکزآبيک)كارشناسيتمام وقت
15  علوم مهندسيكارشناسيتمام وقت
16کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
17معماري سيستم هاي کامپيوتر مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
18 الكترونيك مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
19نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
20سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيتمام وقت
21  مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسيتمام وقت
22بيو الكتريك مهندسي پزشكيكارشناسيتمام وقت
23  مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
24  مهندسي رباتيکكارشناسيتمام وقت
25باليني مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
26بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسيتمام وقت
27  مهندسي کامپيوتركارشناسيتمام وقت
28الکترونيک مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
29قدرت مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
30کنترل مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
31سخت افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
32الكترونيك مهندسي برقكارشناسيپاره وقت
33نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيپاره وقت
34نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسيکارمندان دولت
35مخابرات مهندسي برقكارشناسيتمام وقت
36معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
37مخابرات سيستم مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
38سيستم هاي کامپيوتري علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
39سيستم هاي هوشمند علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
40سيستم هاي قدرت مهندسي برق - قدرتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
41مدارهاي مجتمع الکترونيک مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
42بيوالکتريک مهندسي پزشکيكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
43  علوم کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
44الکترونيک قدرت وماشينهاي الکتر مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
45  نانو فيزيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
46هوش مصنوعي و رباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
47  آمار بيمهكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
48کنترل مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
49تجارت الکترونيکي مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
50  مهندسي مكاترونيككارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
51شبكه هاي كامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعات كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
52هوش مصنوعي مهندسي كامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
53الكترونيك مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
54نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
55معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
56ارتباطات جنبي انسان-ماشين-کامپ مهندسي مکاترونيک كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
57اتوماتيک وکنترل توليد مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
58طراحي رباتهاوسيستمهاي مکاتروني مهندسي مکاترونيکكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
59قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
60سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتر كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
61تحقيق در عمليات رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
62سيستم هاي قدرت مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
63افزاره هاي ميکروونانوالکترونيک مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
64سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برق كارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
65هوش مصنوعي ورباتيکز مهندسي کامپيوتركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
66آمار رياضي آماركارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
67بهينه سازي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
68آناليز عددي رياضي کاربرديكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
69سيستم هاي قدرت مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
70شبکه هاي ارتباطي و کامپيوتري مهندسي فناوري اطلاعاتكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
71سيستم هاي الکترونيک ديجيتال مهندسي برقكارشناسي ارشد ناپيوستهتمام وقت
72مخابرات مهندسي برق دكتراي تخصصيپژوهش محور
73معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
74معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
75مخابرات سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
76شبکه هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
77تحقيق در عمليات رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
78نرم افزار کامپيوتر کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
79سيستم نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيپژوهش محور
80کنترل وسيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيپژوهش محور
81معماري سيستم هاي کامپيوتري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
82آناليز عددي رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
83معماري کامپيوتر مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
84الکترونيک مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
85کنترل و سيستم مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
86مخابرات مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
87قدرت مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
88بيوالکتريک مهندسي پزشکيدكتراي تخصصيتمام وقت
89جبر رياضيدكتراي تخصصيتمام وقت
90  رياضي کاربرديدكتراي تخصصيتمام وقت
91آناليز رياضي دكتراي تخصصيتمام وقت
92سيستمهاي نرم افزاري مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
93کنترل مهندسي برقدكتراي تخصصيتمام وقت
94نرم افزار مهندسي کامپيوتردكتراي تخصصيتمام وقت
95  مهندسي تکنولوژي سخت افزارکامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
96الكترونيك مهندسي برقكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
97نرم افزار مهندسي كامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
98  مهندسي تکنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانهكارشناسي ناپيوستهتمام وقت
99  مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتركارشناسي ناپيوستهتمام وقت
100  مهندسي تکنولوژي الکترونيکكارشناسي ناپيوستهتمام وقت